GDPR


Please scroll down to read this information in english.

Easy Telefoni’s arbete med GDPR och personuppgifter

På Easy Telefoni har vi alltid känt starkt för integritet och skydd av vår kunddata. Med GDPR (General Data Protection Regulation) stärker vi nu våra ansträngningar inom dessa områden så att du, dina anställda och dina kunder kan vara övertygade om att vi hanterar dina uppgifter med omsorg.

Vad är GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR), är en EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018 i alla medlemsstater. Förordningen är utformad för att stärka skyddet av personuppgifter och förena förordningarna inom EU: s medlemsstater och ersätter därför den svenska personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL går den nya förordningen vidare med strängare kontrollmekanismer och tar en starkare inställning till enskildas rättigheter, vilka data som behandlas, varför det behövs och med större insyn för kunderna.

Varför behandlar Easy Telefoni dina personuppgifter

Kommunikationstjänster är beroende av personuppgifter som namn, telefonnummer, postadress etc för att fungera. Som din kommunikationsleverantör behöver vi behandla dina personuppgifter för att stödja, leverera och uppfylla vårt ansvar gentemot dig.

Förhållandet mellan Easy Telefoni och dig, vår kund

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter på dina vägnar betraktas vi som Personuppgiftsbiträde. Det gör dig, vår kund till Personuppgiftsansvarig. I enlighet med den nya förordningen måste en Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträdet signera ett PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal). Vi har därför utvecklat ett PUB-avtal för er att signera.

Om du vill underteckna ett PUB-avtal med oss, vänligen skicka ett mail till info (a) easytelefoni.se med följande information:

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Namn och e-post till undertecknaren

Vi kommer då skicka er vårt PUB-avtal.

Vår Privacy Policy

För mer information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, läs vår Privacy Policy.

Om du vill läsa mer om den nya förordningen har vi samlat in några länkar till dig:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ (svenska)
https://www.eugdpr.org/ (engelska)
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/ (engelska)

 

Easy Telefoni’s take on GDPR and personal data.

At Easy Telefoni we have always felt strongly about privacy and protecting our customers data. With the GDPR (General Data Protection Regulation), we now strengthen our efforts in these areas so that you, your employees and your customers, can be confident that we handle your data with care.

What is GDPR

The General Data Protection Regulation (GDPR), is an EU regulation taking effect the 25th of May 2018 across all member states. The regulation is designed to strengthen the protection of personal data and unify the regulations within the EU member states, therefore replacing the Swedish Personuppgiftslagen (PuL). In comparison with PuL, the new regulation, goes further with more strict control mechanisms and takes a firmer stance on the rights of individuals of which data is being processed, why it´s needed and with greater transparency.

Why does Easy Telefoni process your personal data

Communication services are dependent on personal data to work such as Name, Phone number, Mail address etc. As your communications provider we need to process your personal data in order to support, deliver and fulfill our responsibilities to you.

The Relationship between Easy Telefoni and you, our customer.

Since we process your personal data on your behalf, we are considered your Data Processor. That makes you, our customer the Data Controller. In compliance with the new regulation, a Data Controller and Data Processor must sign a DPA (Data Processing Agreement). We have therefore developed a DPA for you to sign.

If you would like to sign a DPA with us, please drop us an email at info(a)easytelefoni.se with the following information:

  • Company name
  • Reg. no (organisationsnummer)
  • Name and e-mail address of the signer
  • We will then send you the DPA.

Our Privacy Policy

For more information on how we collect and use your personal data please read our Privacy Policy.

If you want to read more about the new regulation, we have collected some links for you:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ (Swedish)
https://www.eugdpr.org/ (English)
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/ (English)